Instructie Interne Vertrouwenspersoon

Instructie Interne Vertrouwenspersoon (IVP)

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Capelle aan den IJssel Noord, 01-11-2019

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk benoemt de kerkenraad– na overleg met de betrokkene(n) – één (bij voorkeur vrouwelijke [i]) of meer gemeenteleden tot Interne Vertrouwenspersoon (IVP). Deze benoeming vindt bij voorkeur plaats op voordracht van de IVP en/of het IVP-netwerk binnen de classis en geldt voor een periode van 3 jaren. Herbenoeming is mogelijk.

 

Taken Interne Vertrouwenspersoon

Het takenpakket van de IVP is tweeërlei:

 1. Preventie
 2. Eerste aanspreekpunt bij klachten

 

Taak A Preventie

De IVP stimuleert en ontwikkelt, in overleg met de kerkenraad, initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van seksueel misbruik binnen de gemeente. De IVP maakt daarbij gebruik van het Stappenplan Een veilige kerk.

 

Taak B Eerste aanspreekpunt bij klachten

 • 1) De IVP kan benaderd worden door leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel Noord.

 

 • 2) De IVP is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in vertrouwen verstrekte informatie en werkt volledig zelfstandig. Wel is de IVP vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen of (deelnemers van) het IVP-netwerk. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal de IVP doorverwijzen naar een andere IVP binnen het IVP-netwerk.

 

 • 3) De IVP verzorgt de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op seksueel misbruik([ii]) door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben([iii]) en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt.

 

 • 4) De taak van een IVP is om mensen met een klacht eerste opvang te verlenen. De taak van de IVP ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De IVP is verplicht de door klager toevertrouwde informatie vertrouwelijk te behandelen. De IVP kan niets doen zonder de klager hiervan op de hoogte te brengen, een en ander met inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving en het genoemde onder 2. Onder eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en, na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk of het Meldpunt Misbruik, het adviseren van klager over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

 

 • 5) De IVP vormt zich in het kader van de eerste opvang een beeld van de inhoud van de klacht. In overleg met klager wordt getracht de aard, ernst en omvang van de klacht vast te stellen. Vervolgens adviseert de IVP, na advies te hebben ingewonnen bij het IVP netwerk of het Meldpunt Misbruik, over een eventueel vervolgtraject. Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één van de volgende stappen of een combinatie daarvan:
  1. a) contact opnemen met het Meldpunt Misbruik, meldpuntmisbruik.nl;
  2. b) het aan de orde stellen van de klacht bij de wijkouderling, predikant, kerkenraad (eventueel het moderamen) of een andere instantie binnen de gemeente;
  3. c) zoeken van een instantie waar klager hulpverlening of therapie kan aanvragen;
  4. d) het indienen van een klacht bij de klachtencommissie seksueel misbruik;
  5. e) het doen van aangifte bij de politie.

 

 • 6) Bij het nemen van genoemde stappen kan de IVP – wanneer klager daarom vraagt – besluiten klager bij te staan, bijv. bij het leggen van een eerste contact of het voeren van een eerste gesprek. De IVP is daartoe niet verplicht. Wanneer de IVP klager daarin bijstaat dient de IVP voorafgaand aan een eerste contact of (inhoudelijk) gesprek, bij de gesprekspartner de positie van onafhankelijk en onpartijdig vertrouwenspersoon toe te lichten.

 

 • 7) Wanneer de IVP van oordeel is dat verdere gesprekken met klager niet zinvol of ongewenst zijn, heeft de IVP het recht om na overleg met het IVP-netwerk éénzijdig te besluiten tot het beëindigen van de gesprekken. De IVP deelt deze beslissing met redenen omkleed schriftelijk aan klager mee.

 

 • 8) Aan ieder die zich tot de IVP wendt met een klacht zal in het eerste gesprek een afschrift van deze instructie ter hand worden gesteld. De IVP zal in dit gesprek een beknopte uitleg geven van de eigen positie en de te volgen procedures.

 

Relatie kerkenraad

De IVP is formeel verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Dit houdt in dat éénmaal per jaar van de werkzaamheden verslag uitgebracht wordt aan de kerkenraad. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de IVP is benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd. De IVP legt eveneens verantwoording af van de door haar / hem ondernomen stappen op het gebied van preventie.

 

Faciliteiten

De IVP neemt deel aan het IVP-netwerk van de classis.

De IVP is gerechtigd cursussen en seminars te volgen, vergaderingen bij te wonen en literatuur aan te schaffen ter ondersteuning van de uitoefening van de functie. De IVP dient daartoe zelf een scholingsplan in bij de kerkenraad.

De kosten die de IVP maakt in de uitoefening van de functie zullen op basis van declaratie door de kerk worden vergoed tot een maximum van € 300 per jaar. Declaraties worden ingediend bij het moderamen van de kerkenraad, voor akkoord getekend en doorgegeven aan de penningmeester van de kerk. Indien door bepaalde te maken kosten de limiet wordt overschreden, worden deze voorgestelde uitgaven door de IVP eerst voorgelegd aan het moderamen.

 

 

Plaats: Capelle aan den IJssel

 

Datum:

 

Naam:                                                                          Naam:

 

 

 

handtekening IVP                                                      handtekening vertegenwoordiger kerkenraad

[i] Worden meerdere interne vertrouwenspersonen aangesteld, dan heeft een team bestaande uit zowel vrouwelijke als mannelijke interne vertrouwenspersonen onze voorkeur.

 

[ii] Onder ‘seksueel misbruik’ wordt verstaan:

Een of meerdere uitingen, verbaal of non-verbaal, opzettelijk dan wel onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en/of seksueelgetinte toespelingen of uitnodigingen tot seksueel contact, dan wel het op één van voornoemde wijzen ingaan op uitnodigingen tot seksueel contact en/of op bedoelde toespelingen, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een kerkelijk werker, ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, in een ambtelijke of anderszins op bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde relatie, waardoor vertrouwen geschonden en de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt, en welke derhalve op gespannen voet staan met datgene wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

 

[iii] Onder ‘kerkelijk functionaris’ wordt verstaan:

Een man of vrouw, die uit hoofde van een kerkelijk ambt als bedoeld in art. 2 K.O., of uit hoofde van een aanstelling door de kerkenraad in een niet-ambtelijke kerkelijke functie, of uit hoofde van een aanstelling in een bijzondere functie door groepen van gemeenteleden, binnen een gemeente een positie bekleedt die wordt gekenmerkt door het genieten van vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid, en die vanuit die positie relaties kan aangaan en onderhouden met gemeenteleden en anderen.

(Ontleend aan “Als daden breken” , zoals vastgesteld op de Generale Synode van de GKv te Zuidhorn)